OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI 

a. O nama

Privredno društvo Pulena color doo Beograd, sa sedištem na adresi Makenzijeva 91, matični broj 21146536, adresa za prijem elektronske pošte info@pulenacolor.rs (dalje: Pulena color) se prilikom obrade podataka o ličnosti pridržava odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (dalje: Zakon) i svih drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Pulena color prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti na pošten i transparentan način. Podaci o ličnosti se prikupljaju za tačno određene, dozvoljene svrhe pri čemu se obrađuju samo podaci koji su neophodni za ostvarenje svrhe za koju se prikupljaju, a obrađuju se i čuvaju samo koliko je to neophodno za ostvarenje svrhe obrade. U skladu sa najvišim tehničkim i organizacionim standardima Pulena color obezbeđuje sigurnost podataka o ličnosti od gubitka, uništenja, oštećenja, kao i od neovlašćene ili nezakonite obrade. 

b. Podaci koji se prikupljaju, način prikupljanja, svrha i pravni osnov

Pulena color prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti fizičkih lica sa kojima je u kontaktu u vezi svog poslovanja, kao što su ime i prezime, IP adrese uređaja, i-mejl adrese, brojevi telefona, datum rođenja i slično.  

Prikupljanje i obrada takvih podataka vrši se u svrhe koje su jasno određene, na osnovu pristanka lica koji se može brzo i jednostavno povući u svakom trenutku, legitimnog interesa, te radi zaključenja i izvršenja ugovora i ispunjenja zakonskih obaveza Pulena color-a. Pulena color najčešće prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti za obradu transakcija, kreiranje korisničkih naloga, kontakta sa kupcima, ponudu proizvoda. 

b.1 Internet stranica Pulena

Na internet stranici Pulena color prilikom korišćenja iste prikupljaju se sledeći podaci: Ime i prezime, adresa, broj telefona, IP adresa, vreme pristupa.  

Svrha prikupljanja i obrade navedenih podatka je potvrdjivanje vrste, količine i cene prodate robe kao i preciziranje detalja isporuke robe. Podaci prikupljeni na ovaj način čuvaju se dve godine.

b.2 Poslovni partneri

U obavljanju svoje poslovne delatnosti Pulena color prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti fizičkih lica koja su na različite načine povezana sa poslovnim partnerima Pulena color-a, kao i kada su sama fizička lica poslovni partneri Pulena color-a, a radi zaključenja ugovora i izvršenja istih sa svojim poslovnim partnerima, te shodno tome postoji legitimni interes Pulena color-a da prikuplja i obrađuje takve podatke, a neretko je isto potrebno radi ispunjenja zakonskih obaveza Pulena color-a. 

Podaci prikupljeni na ovaj način čuvaju se dve godine.

c. Prava u skladu sa odredbama Zakona

Zakon sadrži veliki broj prava koja se odnose na podatke o ličnosti i lica na koje se ti podaci odnose i Pulena će svakom licu u skladu sa Zakonom pomoći da ostvari prava koja ima u skladu sa Zakonom.

c.1  Pravo na pristup

Lice koje smatra da je Pulena color prikupila i obrađuje/obrađivala je njegove podatke o ličnosti ima pravo da od Pulena color-a zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i sledeće informacije:

1) o svrsi obrade;

2) o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;

3) o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;

4) o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;

5) o postojanju prava da se od Pulena zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;

6) o pravu da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;

7) dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica koje koristi Pravo na pristup;

8) o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38. st. 1. i 4. Zakona, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci o ličnosti odnose.

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, lice koje koristi ovo Pravno na pristup ima pravo da bude informisano o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65. Zakona.

c.2  Pravo ispravke

Lice čije je podatke o ličnosti Pulena color prikupila i obrađuje/obrađivala je ima pravo da od Pulena color-a zahteva da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pulena color će obavestiti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava i obavestiće lice.

Pulena color će lice koje koristi ovo Pravo ispravke, na njegov zahtev, informisati o svim primaocima njegovih ličnih podataka.

c.3  Pravo na brisanje

Lice čije je podatke o ličnosti Pulena color prikupila i obrađuje/obrađivala je ima pravo da od Pulena color-a zahteva da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane Pulena color-a.

Pulena color će takve podatke o ličnosti izbrisati bez nepotrebnog odlaganja je u sledećim situacijama:

1) podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

2) lice koje koristi ovo Pravo na brisanje je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

3) lice koje koristi ovo Pravo na brisanje  je podnelo prigovor na obradu u skladu sa:

a) članom 37. stav 1. Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose,

b) članom 37. stav 2. Zakona;

4) podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;

5) podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Pulena;

6) podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16. stav 1. Zakona.

Ukoliko je Pulena color javno objavila podatke o ličnosti, a koje je dužna izbriše u skladu sa ovim Pravom na brisanje, Pulena color će preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju da je lice koje koristi ovo Pravo na brisanje podnelo zahtev za brisanje svih kopija ovih podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema ovim podacima.

Pulena color će obavestiti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakom brisanju, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava i obavestiće lice.

Pulena color će lice koje koristi ovo Pravo na brisanje, na njegov zahtev, informisati o svim primaocima njegovih ličnih podataka.

c.4  Pravo na ograničenje obrade

Lice čije je podatke o ličnosti Pulena color prikupila i obrađuje/obrađivala je ima pravo da od Pulena color-a zahteva da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Pulena color-a ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

1) lice koje koristi ovo Pravo na ograničenje obrade osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Pulena color-u proveru tačnosti podataka o ličnosti;

2) obrada je nezakonita, a lice koje koristi ovo Pravo na ograničenje obrade se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;

3) Pulena color-u više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice koje koristi ovo Pravo na ograničenje obrade zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;

4) lice koje koristi ovo Pravo na ograničenje obrade je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

Pulena color će u slučaju ostvarenja ovog Prava na ograničenje obrade, takve podatke o ličnosti dalje obrađivati samo na osnovu pristanka lica koje koristi ovo Pravo na ograničenje obrade, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Pulena color će obavestiti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakom ograničenju obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava i obavestiće lice.

Pulena color će lice koje koristi ovo Pravo na ograničenje, na njegov zahtev, informisati o svim primaocima njegovih ličnih podataka.

c.5  Pravno na prenos

Lice čije je podatke o ličnosti Pulena color prikupila i obrađuje/obrađivala je ima pravo, u skladu sa Zakonom, da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Pulena color-u  primi od Pulena color-a u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Pulena color-a, ako su istovremeno ispunjeni sledeći uslovi:

1) obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2) Zakona;

2) obrada se vrši automatizovano.

Pravo na prenos obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Pulena color-a, ako je to tehnički izvodljivo.

c.6  Pravo na prigovor

Ukoliko lice čije je podatke o ličnosti Pulena color prikupila i obrađuje/obrađivala smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi (primera radi situacija u kojoj je ovo lice životno ugroženo), takvo lice ima pravo da u svakom trenutku podnese Pulena color-u prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, koja se vrši u skladu sa članom 12. stav 1. tačka i 6) Zakona, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama. Pulena color će prekinuti sa obradom podataka o licu koje je podnelo ovaj prigovor, osim ako predoči takvom licu da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica koje je podnelo prigovor ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Lice čije je podatke o ličnosti Pulena color prikupila i obrađuje/obrađivala je ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem i u toj situaciji Pulena neće dalje obrađivati podatke o ličnosti u te svrhe. 

c.7  Pravo na obaveštenje u slučaju povrede 

Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti koje je Pulena color prikupila i obrađuje/obrađivala je Pulena color će, ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se takvi lični podaci odnose, pri čemu će u takvom obaveštenju biti navedeno najmanje ime i kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti u Pulena color-u ili informacije o drugom načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi, opis mogućih posledica povrede, opis mera koje je Pulena color preduzela ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

c.8  Pravo na podnošenje pritužbe

Lice čije je podatke o ličnosti Pulena color prikupila i obrađuje/obrađivala ima pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom. 

d.  Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije

Pulena color ne vrši prenos podataka o ličnosti koje je prikupila i obrađuje/obrađivala je u druge države i međunarodne organizacije

e.  Obrađivači

Pulena color sarađuje sa trećim licima kojima može predati podatke o ličnosti radi obrađivanja (dalje: Obrađivači). Obrađivači sa kojima Pulena sarađuje su lica koja u potpunosti garantuju primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama Zakona i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose. Takvi Obrađivači, sa kojima zaključujemo ugovore u svemu u skladu sa Zakonom, postupaju isključivo u skladu sa instrukcijama Pulena color-a koja određuje svrhu obrade.

f.  Internet stranice trećih lica

Na internet stranici Pulena color-a moguće je postojanje linkova internet stranica trećih lica na koje imaju sopstvena pravila privatnosti i zaštite podataka sa kojima se možete upoznati na internet stranicama trećih lica, pa shodno tome Pulena color nije odgovorna za iste.

g.  Kontakt 

U vezi svih svojih pitanja, ostvarivanja prava u skladu sa Zakonom možete kontaktirati Pulena color pisanim putem na adresu  Makenzijeva 91, 11000 Beograd, Republika Srbija, putem adrese za prijem elektronske pošte info@pulenacolor.rs ili putem telefona 011/425-2044.